Recycle Project

สรุปกิจกรรม
       โครงการรีไซเคิลจักรยานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541- 2551       
             ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2541
 
 
ครั้งที่
           วันที่
      ผู้รับประโยชน์และสถานที่นำจักรยานไปบรจาค
 จำนวน/คัน
   1
 1-4 พฤษภาคม
 นักเรียนจาก 7โรงเรียนที่กลุ่มเด็กรักป่า จ.สุรินทร์
   43
   2
 23-24 พฤษภาคม
 นักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม     จ.ยโสธร
   48
   3
 14-15พฤศจิกายน
 นักเรียนจาก3 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย    จ.สระแก้ว
   50
ปี พ.ศ. 2542
 
 
   4
 22-23 พฤษภาคม
 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง   จ.ราชบุรี
   50
   5
 25-26 กันยายน
 นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำมุด   อ. ศรีสวัสดิ์   จ. กาญจนบุรี
   50
   6
 13-14พฤศจิกายน
 นักเรียนโรงเรียนพุกะชัด อ.โคกเจริญ   จ.ลพบุรี
   30
ปี พ.ศ. 2543
 
 
   7
 29-30มกราคม
 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองภูมิ อ.ยานนาวา   กรุงเทพฯ
   40
   8
 22-23 เมษายน
 นักเรียนจาก 3 โรงเรียนที่ จ.ปราจีนบุรี
   90
   9
 27-28 พฤษภาคม
 นักเรียนจาก 4 โรงเรียนที่ จ.อุทัยธานี
   60
ปีพ.ศ. 2544
 
 
  10
 23-24ธันวาคม
 นักเรียนจาก4 โรงเรียนที่ จ.เพชรบุรี
   49
  11
 29-30กันยายน
 นักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ต.คลองตะเกราอ.ท่าตะเกียบจ. ฉะเชิงเทรา
   60
  12
 5-8 เมษายน
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง   อ.สอง   จ.แพร่
   30
ปี พ.ศ.2545
 
 
  13
 4-6พฤษภาคม
 นักเรียนจาก 6 โรงเรียน อ.แม่วงก์ จ. นครสวรรค์
   50
  14
 25-27 พฤษภาคม
 นักเรียนจาก 11 โรงเรียนที่ จ.อุบลราชธานี
   41
  15
 7-8กันยายน
 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาสง อ. สูงเนิน จ.นครราชสมา
   45
  16
 23-24พฤศจิกายน
 นักเรียนจาก 6โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   65
ปี พ.ศ. 2546
 
 
  17
 2-5 พฤษภาคม
 นักเรียนจาก 6 โรงเรียนบ้านเซวา   อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
   52
  18
 13-14กัยายน
 นักรียนโรงเรียนบ้านปากคะยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
   40
ปี พ.ศ. 2547
 
 
  19
 24-25มกราคม
 นักเรียนจาก 7 โรงเรียนที่ จ.สุพรรณบุรี
   40
  20
 17-18กรกฎาคม
 นักเรียนจาก 2 โรงเรียนที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   40
ปี พ.ศ.2548
 
 
  21
 29-30มกราคม
 นักเรียนจาก 3 โรงเรียนที่ จ. อยุธยา
   39
  22
30เมษายน-2พฤษภาคม
 นักเรียนจาก   4 โรงเรียนที่ จ. พิษณุโลก
   32
  23
 5-6 พฤศจิกายน
 นักเรียนจาก 4 โรงเรียนที่ อ.เขาสอยดาว   จ.จันทบุรี
   48
ปี พ.ศ. 2549
 
 
  24
 29-30 เมษายน 
 นักเรียนจาก 4 โรงเรียนที่        จ.อ่างทอง
   40
  25
 20-23   ตุลาคม
 นักเรียนจาก 4 โรงเรียนที่       จ.หนองคาย
   40
ปี พ.ศ.2550
 
 
  26
 3 - 4 กุมภาพันธ์
 นักเรียนจาก 5 โรงเรียนที่ จ. นครนายก
   35
  27
 2 - 5 มีนาคม
 นักเรียนจาก   4 โรงเรียนที่ อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง
   40
  28
 27 – 30 กรกฏาคม
 นักเรียนจาก   5 โรงเรียนที่ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
   50
ปี พ.ศ. 2551
 
 
  29
 20-24 กุมภาพันธ์ 
 นักเรียนจาก 4 โรงเรียนที่   อ.ฝาง จ. เชียงใหม่
   50
  30
 16-19 พฤษภาคม
 นักเรียนจาก 4 โรงเรียนที่ จ.สุรินทร์
   40        
 31
 8-9 พฤศจิกายน
 โรงเรียนนาเฉลียงเหนือ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
   50
 
           รวม
      นักเรียนจาก 109   โรงเรียน
 1,437  คัน   

 

ความเป็นมาของโครงการรีไซเคิลจักรยาน

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เริ่มกิจกรรมโครงการรีไซเคิลจักรยาน ในปี พ.ศ. 2540 โดย ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจักรยานเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม ใช้งานไม่ได้ว่าสามารถนำกลับมาซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นการดีกว่าทิ้งเป็นขยะหรือเศษเหล็กอันจะเป็นการลดปริมาณขยะ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนตามชนบทที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนและเดินเท้ามาโรงเรียนวันละหลายกิโลเมคร ช่วยให้มาทันโรงเรียน และเป็นการออกกำลังกาย รักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งลดมลพิษอีกด้วย

เพื่อจัดหาจักรยานให้เด็กด้อยโอกาสในชนบท ได้มีจักรยานขี่ไปโรงเรียนแทนที่จะต้องเดินทางด้วยเท้าวันละหลายกิโลเมตร และเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 

เริ่มแรกช่วงปลายปี พ.ศ. 2540 ชมรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจักรยานเก่าเหลือใช้ตามบ้าน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคพอสมควรทั้งในรูปจักรยานเก่า จักรยานใหม่ และเงินเพื่อใช้ซื้อ
อะไหล่และจักรยานใหม่บ้าง ในครั้งแรกอาสาสมัครของชมรมฯออกตระเวนรับจักรยานตามที่ผู้บริจาคแจ้งมา โดยคุณพิชิต เอื้อสกุลเกียรติ ได้อนุเคราะห์สถานที่ที่โรงงานบริษัทบางกอกแปซิฟิค สตีล จำกัด สมุทรปราการ เป็นที่เก็บจักรยานเก่าและใหม่ รวมทั้งรับดำเนินงานในการนำรถกระบะไปรับจักรยานตามที่ต่างๆ อีกด้วย อีกทั้งให้ใช้สถานที่ที่โรงงานเป็นที่รวมช่างอาสาสมัครและสมาชิกมาช่วยกันซ่อมแซมจักรยานด้วย
ในปี 2541 ชมรมฯ รวบรวมจักรยานเก่าได้จำนวนพอสมควร ฝ่ายช่างของชมรมฯ ได้ไปสำรวจสภาพของจักรยานเหล่านั้น ว่ามีจำนวน ขนาด และความเสียหายอย่างไรบ้าง โดยทำบันทึกรายละเอียดเหล่านี้ติดไว้ที่จักรยานทุกคัน และแจ้งฝ่ายจัดหาอะไหล่เพื่อจัดหาอะไหล่ให้พร้อมก่อนนัดวันซ่อมแซม ในช่วงแรกๆ นั้น ชมรมฯได้รับการสนับสนุนอะไหล่บางส่วนจากสมาคมส่งเสริมจักรยานไทย(โดยคุณ
สุรพร นันทมงคล นายกสมาคมฯ) และใช้เงินบริจาคในโครงการจัดซื้ออะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้นอกจากการสนับสนุนจากสมาคมฯ หลังจากนั้นเป็นการนัดฝ่ายช่างอาสาสมัครจากสมาชิกชมรมฯ ไปช่วยกันซ่อมแซม โดยซ่อมเฉพาะรายการใหญ่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น ดัดล้อ ดัดซี่ลวด ตัดโซ่ เป็นต้น แต่เก็บรายการเล็กๆ พร้อมอะไหล่ที่คิดว่าเด็กๆพอทำได้เองไว้ก่อน
ในระหว่างนั้น ชมรมฯได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายที่มีอยู่ให้ช่วยคัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนที่ต้องเดินเท้ามาโรงเรียนวันละหลายกิโลเมตร และประสานไปยังโรงเรียนนั้นๆ แจ้งให้จัดหาเด็กนักเรียนอายุพอเหมาะกับขนาดของจักรยานที่ได้ซ่อมไว้ และนัดหมายให้เด็กมาอยู่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสมาชิกชมรมฯที่โรงเรียนด้วย โดยชมรมฯ จัดทริปจักรยานรีไซเคิลรับสมาชิกและช่างอาสาสมัครเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งอาจมีจักรยานใหม่บ้างในบางครั้ง เมื่อถึงโรงเรียนแล้ว ในการบริจาคจักรยานแรกๆ นั้น ได้ใช้วิธีนำจักรยานมาเรียงแถวตามลำดับความสูงของจักรยาน ขณะเดียวกันก็จัดเด็กเข้าแถวตามลำดับความสูง แล้วจึงมอบจักรยานให้เด็ก ซึ่งประธานชมรมฯ กล่าวว่า การมอบ

 

จักรยานให้เด็กเป็นเจ้าของไปเลยนั้น จะทำให้เด็กมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะดูแลรักษาจักรยานของตนเองอย่างดี และให้เด็กแต่ละคนนำจักรยานของตนมาเข้ารับการอบรม (workshop) โดยฝ่ายช่างและผู้ช่วย (สมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรม) เป็นพี่เลี้ยงแนะนำวิธีซ่อมพื้นฐานให้ เช่น ปะยาง เปลี่ยนยาง เปลี่ยนสายเบรค เปลี่ยนบันได ใส่ตะแกรงท้าย ใส่ตะกร้าหน้า เปลี่ยนอาน เป็นต้น เสร็จแล้วมีการขี่จักรยานร่วมกันในระยะทางใกล้ๆ รอบๆโรงเรียนระหว่างสมาชิกและเด็กๆ เพื่อทดสอบจักรยานที่มอบให้เด็กและเพื่อผูกความสัมพันธ์ระหว่างกัน เสร็จกิจกรรมบริจาคจักรยานแล้ว สมาชิกชมรมฯ ก็ปั่นจักรยานท่องเที่ยวต่อไป                                                                                                              

 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การตระเวนรับจักรยานตามบ้านผู้บริจาคนั้นพบว่าเนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัด การที่ผู้บริจาคไม่อยู่บ้านในวันธรรมดา ทำให้เสียเวลาและสูญเสียพลังงานมาก ไม่สะดวกในการตระเวนรับจักรยานต่อไป
กลางปี พ.ศ. 2541 ชมรมฯ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อขอให้ช่วยเป็นศูนย์กลางรับบริจาคให้ ซึ่งได้รับความสนับสนุนอย่างดี โดยห้างบิ๊กซีทั้ง 20 สาขา (8 สาขาในกรุงเทพฯ และ12 สาขาในต่างจังหวัด) รับเป็นศูนย์รับจักรยานเก่าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคสามารถนำจักรยานไปมอบให้ที่ชั้นจอดรถของห้างฯ ได้ทุกสาขา ในวัน เวลาที่สะดวก และเมื่อแต่ละสาขาได้รับจักรยานจำนวนหนึ่งก็จะประสานให้ทางชมรมฯไปรับต่อไป โดยคณะกรรมการชมรมฯที่อาสาช่วยรับจักรยานตามสาขาต่างๆ ตามที่แต่ละคนสะดวก แล้วนำไปเก็บไว้ที่โรงงานคุณพิชิต(บริษัทบีพีเอส) ในการนี้ชมรมฯ ได้รับจักรยานที่มีผู้บริจาคผ่านห้างบิ๊กซี จำนวน 44 คัน และมีการรณรงค์บริจาคจักรยานเก่า โดยบิ๊กซีมอบคูปองมูลค่า 100 บาทในการซื้อจักรยานคันใหม่ เมื่อบริจาคจักรยานคันเก่าด้วย
ปีพ.ศ. 2541 ชมรมฯ ได้จัดทริปรีไซเคิลจักรยานนำจักรยานเก่าและใหม่ ไปมอบให้เด็กนักเรียนตามจังหวัดต่างๆ 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2541 ที่โรงเรียนในกลุ่มเด็กรักป่า ต.สำโรง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
 
- โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง
o        โรงเรียนบ้านแจรน ต.ตาอ็อง
o        โรงเรียนบ้านแสนกาง ต.พระแก้ว
o        โรงเรียนบ้านเถกิง ต.พระแก้ว
บริจาคจักรยานจำนวนรวม 43 คัน เป็นจักรยานใหม่ 5 คัน จักรยานเก่า 38 คัน โดยโรงเรียนเด็กรักป่า ได้จัดกิจกรรมออกค่ายสองขา เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การซ่อมจักรยานพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2541 ที่โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร
บริจาคจักรยาน จำนวน รวม 48 คัน เป็นจักรยานใหม่ 5 คัน เก่า 43 คัน
ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2541 บริจาค ให้ 3 โรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
o        โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย
o        โรงเรียนเขาตะกรุบพัฒนา
o        โรงเรียนทุ่งมหาเจริญ
บริจาคจักรยานรวม 50 คัน เป็นจักรยานใหม่ 5 คัน เก่า 45 คัน
จักรยานบริจาคในแต่ละครั้งจะมีหลายขนาดตั้งแต่จักรยานเด็กเล็ก ขนาด 16” 18” 20” 24”
จนถึงจักรยานผู้ใหญ่ ขนาด 26” และยังมีจักรยานเสือหมอบ จักรยานพับได้ในบางครั้ง
ในปี พ.ศ. 2542 ชมรมจักรยานสิงคโปร์ (BIKE AID) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขี่จักรยานและทำกิจกรรมเพื่อการกุศลในประเทศสิงคโปร์โดยนายเดวิด ฮุง (DAVID HOONG) ประธานชมรมจักรยานสิงคโปร์ ทราบข่าวโครงการรีไซเคิลจักรยานจากหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ติดต่อขอร่วมโครงการด้วย โดยการรวบรวมจักรยานเก่าในประเทศสิงคโปร์ แล้วส่งมาทางเรือโดยชมรมฯได้รับมอบจักรยานจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2542 จำนวน 138 คัน ( 1 ตู้คอนเทนเนอร์)
ครั้งที่สอง เดือนมีนาคม 2543 จำนวน 136 คัน (1 ตู้คอนเทนเนอร์)
รวมจักรยานที่รับมอบจากสิงคโปร์ จำนวน 274 คัน เป็นจักรยานหลายขนาด มีทั้งเสือหมอบ เสือภูเขา จักรยานจ่ายตลาด ทั้งสภาพดี และที่ต้องซ่อมแซม และอะไหล่จักรยานอีกบางส่วน
ในการนี้ชมรมฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เป็นผู้รับมอบและจัดสรรโรงเรียนในสังกัดสปช. ที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานในการเดินทางมาโรงเรียน โดยชมรมฯ ได้จัดทริปรีไซเคิลจักรยาน เพื่อนำจักรยานที่ซ่อมแซมแล้วจากประเทศสิงคโปร์ไปมอบให้เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การบริจาคจักรยานรีไซเคิลครั้งต่อมา บางโรงเรียนขอจักรยานให้เป็นของโรงเรียนและให้เด็กนักเรียนยืมไปใช้ เมื่อเด็กเรียนจบก็ให้จักรยานแก่เด็กรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นการดีที่เด็กหลายๆคนได้มีโอกาสได้ใช้จักรยานหมุนเวียนกันไป แต่โรงเรียนก็ต้องจัดให้มีการอบรม (workshop) เพื่อบำรุงดูแลรักษาจักรยานให้ใช้ได้ต่อไป
ในปี พ.ศ. 2542 ชมรมฯได้จัดกิจกรรมรีไซเคิลจักรยาน อีก 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 4 วันที่ 22–23 พฤษภาคม 2542 โรงเรียนบ้านห้วยผาก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
บริจาคจักรยาน จำนวน 50 คัน เป็นจักรยานใหม่ 5 คัน เก่า 45 คัน
โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสโมสรไลออนส์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ มอบเงินสมทบอีกจำนวน 20,000 บาท และจักรยานเก่า จำนวน 4 คัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25–26 กันยายน 2542 โรงเรียนบ้านน้ำมุด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
บริจาคจักรยาน จำนวน 50 คัน เป็นจักรยานเก่าทั้งหมด พร้อมหนังสือเก่า สิ่งของต่างๆ และชั้นวางหนังสือ 2 ตู้
ครั้งที่ 6 วันที่ 13–14 พฤศจิกายน 2542 โรงเรียนบ้านพุกะชัด อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
บริจาคจักรยานจำนวน 30 คัน พร้อมหนังสือ เสื้อผ้า เครื่องกีฬา โดยสมาชิกได้ร่วมกันนำมาบริจาคให้เด็กนักเรียน
ต้นปี พ.ศ. 2543 ชมรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคจักรยานเก่าและเงินเพื่อจัดซื้ออะไหล่ โดยลงข่าวโครงการรีไซเคิลจักรยานในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ บ้านเมือง นิตยสารอื่นๆ และสถานีวิทยุช่วยออกข่าวโครงการรีไซเคิล ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานบริจาคจักรยานให้ชมรมฯ เพิ่มขึ้นได้แก่ จาก บริษัทท็อปซุปเปอร์มาเก็ต บริจาคจักรยานใหม่ จำนวน 5 คัน จากประชาชนทั่วไปรวบรวมจักรยานเก่าได้จำนวน 18 คัน ในช่วงครึ่งปีแรก
การบริจาคจักรยานให้เด็กนักเรียนยากจนในชนบท ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจักรยานเก่าและจักรยานจากสิงคโปร์ ทำให้มีจักรยานจำนวนพอที่จะนำไปบริจาคให้เด็กๆในชนบทได้ ชมรมฯ จึงจัดทริปกิจกรรมรีไซเคิลจักรยานอีก คือ
ครั้งที่ 7 วันที่ 9 มกราคม 2543 โรงเรียนวัดคลองภูมิ พระราม3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
บริจาคจักรยานจำนวน 40 คัน (เป็นจักรยานบริจาคจากสิงคโปร์ทั้งหมด) เด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กจากชุมชนแออัด ซึ่งชมรมฯได้มอบจักรยานเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ครั้งที่ 8 วันที่ 22-23 เมษายน 2543 จำนวน 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
บริจาคจักรยานโรงเรียนละ 30 คัน รวม จำนวน 90 คัน พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้าเก่า เครื่องมือซ่อมจักรยาน และขนมต่างๆ
ครั้งที่ 9 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2543 จำนวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านทัพคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านพุต่อ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โรงเรียนวัดเขาผาแรด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
บริจาคจักรยาน จำนวน 60 คัน พร้อมอุปกรณ์การศึกษา และสิ่งของต่างๆ
ครั้งที่ 10 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2543 จำนวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ต. สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านด่านโง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ต. สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
บริจาคจักรยานจำนวน 49 คัน และอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เครื่องกีฬา ขนมต่างๆซึ่งสมาชิกได้ร่วมนำไปบริจาคด้วย
และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
การบริจาคจักรยานในทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีสมาชิกประมาณ 40-60 คนร่วมทริปรีไซเคิลด้วย นอกจากได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้เด็กๆ แล้ว สมาชิกที่พอมีฝีมือช่างได้ร่วมกันฝึกเด็กนักเรียนซ่อมจักรยานพื้นฐาน แนะนำการขี่จักรยานการดูแลรักษา สมาชิกอื่นๆ คอยเป็นลูกมือช่วยเด็กๆ ซ่อมเป็นที่สนุกสนาน ในการไปบริจาคจักรยานในที่ต่างๆ สมาชิกได้ปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปในพื้นที่โดยรอบบริเวณใกล้เคียงด้วย
นอกจากชมรมฯ จะได้จัดทริปรีไซเคิลนำจักรยานไปมอบให้เด็กนักเรียนเองแล้ว ชมรมฯ ยังให้ความร่วมมือบริจาคจักรยานให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีโครงการพัฒนาชนบท หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยาน เพื่อนำจักรยานไปมอบให้เด็กๆ ตามที่ต่างๆ อีก ได้แก่
    1. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ชมรมฯ มอบจักรยานใหม่ จำนวน 6 คัน ในวันที่ 8 มกราคม 2542
2. โครงการค่ายอาสาร่วมใจพัฒนาโรงเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ขอรับจักรยานรีไซเคิลเพื่อนำไปบริจาคให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด ได้แก่
- โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2542 จำนวน 10 คัน
- โรงเรียนวัดท้องตม อ.สวี จ.ชุมพร วันที่ 4-6 สิงหาคม 2543 จำนวน 5 คัน
    1. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ชมรมฯมอบจักรยานเก่า จำนวน 5 คัน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 เพื่อมอบให้เด็กยากจนที่จำเป็นต้องใช้จักรยานในส่วนของสปช.
    1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท สถาบันนิด้า ชมรมฯ มอบจักรยานรีไซเคิล จำนวน 8 คัน เพื่อ
นำไปบริจาคที่โรงเรียนบ้านโคกลำดวน ต.หนองเหล็ก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ วันที่ 18-22 มีนาคม 2543
    1. สถานเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ชมรมฯ มอบจักรยานรีไซเคิล
จำนวน 4 คัน ให้เด็กๆบ้านครูน้อย เป็นจักรยานเด็กเล็ก 3 คัน และจักรยานผู้ใหญ่ 1 คัน วันที่ 28 มิถุนายน 2543
    1. ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ชมรมฯมอบจักรยานรีไซเคิล จำนวน 10 คันให้โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด วันที่ 24 ธันวาคม 2543
 
การบริจาคจักรยานอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนจักรยานรีไซเคิลลดน้อยลง ช่วงปลายปีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ชมรมฯ จึงได้จัดทำแผ่นพับโครงการรีไซเคิลจักรยาน จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อประชาสัมพันธ์รับบริจาคจักรยานและเงินทุน โดยนำไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่นธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านจักรยานและอื่นๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือหนังสือพิมพ์ช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์ในการขอรับบริจาคจักรยานเก่า หรือใหม่และเงินทุนจัดหาซื้ออะไหล่ด้วย โดยในการประชาสัมพันธ์โครงการ
รีไซเคิลครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอนุชาติ เอื้อถาวรอนันต์ (บริษัทพีอาร์ทีจำกัด) รับเป็นศูนย์รับบริจาคจักรยานเก่า เก็บรวบรวมไว้ พร้อมทั้งช่วยลงข่าวรีไซเคิลในหนังสือจักรยานเสือภูเขา MBTให้ด้วย                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                        ปัจจุบันนี้ โครงการรีไซเคิลจักรยานได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือสนับสุนนจากการบริจาคหลายหลายรูปแบบ ทั้งจักรยานเก่า จักรยานใหม่ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งเงินบริจาคเข้ากองทุนโครงการ      ทุกครั้งที่นำจักรยานไปมอบให้เด็กๆ จะมีการสอนการซ่อม การดูแลจักรยาน พร้อมกับมอบเครื่องซ่อมและอะไหล่ไว้เป็นส่วนกลางของโรงเรียน  และซ่อมจักรยานให้เด็กๆ ในพื้นที่ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  ในแต่ละครั้งที่ซ่อม จะมีเด็กนักเรียนนำจักรยานมาให้ซ่อมมากมายนับร้อยคน  จึงได้มีการริเริ่มโครงการขึ้นอีกโครงการหนึ่งคือ  โครงการอาสาซ่อมสัญจร  ซึ่งเป็นโครงการออกไปซ่อมจักรยานให้นักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน  ในอนาคตจะออกไปซ่อมให้นักเรียนทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นทุนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด คุณพิชิต  เอื้อสกุลเกียรติ ประธานชมรมฯ คนปัจจุบัน อนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
                                                                                                                                                                                                        
ยังมีเด็กนักเรียนทั่วประเทศที่มีความต้องการใช้จักรยานในการเดินทางไปเรียนอีกจำนวนมาก
หากท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งสามารถช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้..
                                                                                                                                                                                                กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่...
 
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
849/53 จุฬาซอย 6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
 
โทร. 0 2 - 612-4747  โทรสาร 0 2 - 612-5511
 
E-mail : tcc_thaicycling@hotmail.com
 
 
 
...........................................................
สองขาปั่น    สองล้อหมุน    เกื้อหนุนกัน   สร้างสรรค์สังคม
                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custom Search